GNOM - Grup d´Optimització Numèrica i Modelització

El treball del grup comprèn l'optimització matemàtica, la modelització de problemes resolubles amb optimització, i l'aplicació de tècniques adients a problemes d'enginyeria, logística i data science. L'optimització matemàtica inclou l'estudi de les propietats dels problemes estudiats, l'anàlisi de nous mètodes d'optimització (lineal i no lineal; contínua, entera i combinatòria; determinista i estocàstica), el desenvolupament d'implementacions computacional eficients d'aquests mètodes, i la comparació amb altres mètodes previs, si existeixen. La part de modelització implica la cerca de formulacions escaients que permetin la resolució de problemes reals, sovint de gran dimensió, amb variables enteres i/o binàries i amb o sense estocasticitat. Els problemes reals en que el grup està treballant actualment són dels àmbits de la logística, data science, cadena de subministrament i energia.

Expertesa: Investigació Operativa, Optimització, Programació Matemàtica, Modelització en Programació Matemàtica, Generació elèctrica, Protecció de dades estadístiques

Més informació